PROJEKT NADEBUD

Projekt, ki se z inovativnim pristopom loteva v današnji družbi zelo aktualne tematike (ne)enakosti med spoloma.

 

S tematiko naslavljamo najmlajše in najbolj občutljive člane naše družbe – otroke. Osvojili jih bomo z otroško slikanico, radijsko igro in interaktivno pravljico za pametne telefone. Projekt bo predstavljen oktobra v Trubarjevi hiši literature, kjer bo na ogled tudi razstava ilustracij avtorice Urške Kozak.

Ozadje snovanja projekta Nadebud

V naši družbi imajo razni stereotipni vzorci močen vpliv – najpogosteje gre ravno za spolne stereotipe. Z njimi se srečujemo praktično povsod – v reklamah, v vsakodnevnih pogovorih z ljudmi, pri iskanju službe itd. Pri tem so zelo zaskrbljujoča naša opažanja tekom preteklih projektov, da ogromno ljudi stereotipov ne priznava, kar skoraj vedno pogojeno s tem, da jih tudi ne prepoznavajo. To je zaskrbljujoče zato, ker kaže na trdovratnost družbenih predsodkov, na zastarelo in omejujoče mišljenje velikega deleža populacije ter predvsem zato, ker se stereotipi ter predsodki prenašajo s starejših generacij na mlajše. Lep primer tega je otrok, ki načeloma zlahka sprejme nekoga, ki je »drugačen«, a ga družba prej kot slej to drugačnost nauči prepoznavati ter jo vrednotiti. Razlika med spoloma pa je ravno tista drugačnost, s katero se otroci srečajo najprej. Čeprav človeška bitja nimamo prirojene ženskosti oziroma moškosti, nas družbeni spol, ki ga napačno enačimo z biološkim, prične konstruirati ter vzdrževati spolne norme in pričakovanja do posameznika. Slednji sicer začasno ali stalno lahko spreminja svojo spolno vlogo, vendar ga družba venomer sili v izbiro ene izmed družbeno priznanih spolnih vlog. Tako se že otroci v vrtcih pogosto igrajo ločeno glede na biološki spol, prepričani so, da nekdo nečesa ne more zgolj zato, ker je dekle ali fant. Te predsodbe po raziskavah sodeč temeljijo ravno na vzgoji, na vzorcih, ki se pojavljajo v družbi, in celo na vzorcih, ki so prisotni v izobraževalnem gradivu in otroški literaturi.

In prav  zato, ker se tovrstnih vzorcev veliko ljudi ne zaveda, je situacijo težko spremeniti. Dokler si problema ne priznamo oz. ga ne prepoznamo, ne bomo spremenili globoko vkoreninjenih vzorcev in mehanizmov razmišljanja – ter posledično ravnanja v vsakdanu posameznikov. Zato je zelo pomembno, da izvajamo projekte, ki opozarjajo na problematiko, saj je osveščanje javnosti glavni mehanizem, ki lahko spremeni situacijo. Pri tem pa je pomembno, da izberemo načine, ki ne vzbudijo odpora pri ciljni publiki.

 

V letošnjem projektu smo si torej za ciljno skupino ponovno izbrali najobčutljivejšo in najdojemljivejšo publiko – otroke. Izhajamo iz zgoraj utemeljenega dejstva, da se osnove dojemanja spolnih vlog postavijo že v otroštvu. Največji vpliv na otrokov psiho-socialni razvoj imajo seveda starši in vzgojitelji, vendar v dobi tehnologije in medijske poplave ne moremo izključiti tudi močnega vpliva le-teh. V skladu s tem smo se odločili do otrok dostopiti na več načinov ter jim podati vsebino prek različnih medijev (knjiga, aplikacija, radijska igra). Jasno je, da otroci vpijajo vse informacije, iščejo zglede, se istovetijo z junaki, preko igre zaznavajo in gradijo osnove glede odnosov, vlog in pripadnosti. S projektom bi jim radi omogočili, da na njim najbolj zanimiv način pridejo do vsebin, ki jim morda v vsakdanjem življenju manjkajo ter. Vsebine bodo podane nepridigarsko, subtilno, zato jih bodo otroci lažje sprejeli in vzeli za svoje. Verjamemo, da so otroci zelo dojemljivi in da bodo morda (nezavedno) prvič ozavestili nesmiselne omejitve in pravila, ki jih narekuje družbeni spol. V to še toliko bolj verjamemo zaradi odzivov nekaterih otrok na našo prvo slikanico Rozagroza in Plavalava ali predstavo Vijolašola, osnovano na njej: več staršev nam je povedalo, da so njihovi otroci po branju knjige ali ogledu predstave želeli početi stvari, značilne za nasprotni spol.

Le vzgoja otrok v odprtem duhu, izobraževanje brez razlik na podlagi biološkega spola (pri igri, pravljicah, delu) ter ozaveščanje stereotipov, predsodkov lahko pripomore k zmanjšanju ali odstranitvi spolnih predsodkov v družbi.

 

Otroci intenzivno povzemajo vzorce družbe, ki jih obkroža. So v fazi življenja, ko se njihovi možgani najhitreje polnijo in ko prek posnemanja odraslih ugotavljajo, kaj je prav in kaj narobe. Zato je pomembno, da se že v tej dobi srečujejo z zgledi enakopravnih medspolnih in nasploh medčloveških odnosov. Predsodki imajo pogosto socialno-psihološki izvor, pri njihovem nastanku pa je kritična ravno faza zgodnje socializacije. Obstoj predsodkov in stereotipov negativno vpliva na konstruktivnost medsebojnih odnosov in doseganje visoke kvalitete bivanja. Otrok, ki občuti (in sprejema) stereotipe in predsodke glede spola, ne more neobremenjeno vzpostavljati stikov in odnosov z drugimi, prav tako pa je omejen pri izražanju sebe, saj smo ljudje le prevečkrat to, kar od nas želi/pričakuje družba in ne, kar si želimo biti sami. Najpomembnejši učinek stereotipov pa je vpliv na medskupinske odnose, ki so zaradi teh usodno zaznamovani. Predsodki, tesno in neločljivo povezani s stereotipi, pomenijo vrednotne konotacije, s katerimi posamezniki ustvarjamo prve vtise o ljudeh, in zato pomembno zaznamujejo nadaljnji odnos. Rast, razvoj, stališča in morebitni predsodki svoje osnove prav tako razvijejo v izoblikujoči se fazi človeškega življenja – otroštvu. Kasneje se tako zakoreninjenih pogledov stežka znebimo oz. jih pri sebi niti ne priznavamo kot problematične. Projekt bo zato večinoma osredotočen na to najobčutljivejšo starostno skupino, posredno pa bo na omenjeno problematiko opozarjal tudi starše, skrbnike/ce in vzgojiteljice/e otrok.

 

Sporočilo, za katerega želimo, da subtilno, a direktno vpliva na čim več otrok, staršev, skrbnikov/ic in pedagoških delavk/cev, mora problematiko neenakosti med spoloma podati v atraktivni in inovativni obliki. Kljub temu da mora biti sporočilo jasno, menimo, da morajo biti izdelki zanimivi tudi z drugih vidikov, saj tako dosežemo večjo ciljno skupino. Nekateri ljudje se izbrane tematike ustrašijo, nekateri mislijo, da problema neenakosti spolov ni več, nekateri menijo, da spola dejansko nista enaka oz. enakopravna. Vsekakor želimo nasloviti tudi te ljudi in jim pomagati, da se soočijo s situacijo in do nje razvijejo jasno in racionalno argumentirano stališče. Želimo, da enakovredna obravnava vseh spolov postane nekaj normalnega in samoumevnega, nekaj, na kar ni treba posebej opozarjati, nekaj, kar je logično in vsakdanje. Zato bo naša osrednja zgodbica, podana v treh zanimivih in atraktivnih oblikah, ki se bodo medsebojno dopolnjevale, na problem neenakosti med spoloma opozarjala tudi posredno, prek elementov, ki bodo iskali svojo pozornost: zanimive ilustracije, pop-up sistem slikanice (ki se ga slovenski avtorji skorajda ne lotevajo), zabavne animacije v interaktivni pravljici, duhovita zgodba in dobro zaigrani glasovi v radijski igri.

Da bi pritegnili čim širšo publiko, je potrebno stopiti v korak s časom. Naša slikanica ni popolnoma običajna, radijska igra je dostopna vsem na internetu, interaktivna pravljica za pametne naprave pa bo dosegla tudi tiste, ki ne posegajo več po knjigah in drugih tiskanih medijih. Menimo, da je treba generacijo, za katero se mnogi bojijo, da bo le še pasivno požirala instantne in vsebinsko plehke informacije, nagovoriti na način, ki ji je blizu. Samo tako se jim lahko približamo ter z njimi vzpostavimo dialog, posadimo seme, ki bo ob primerni negi vzklilo v pokončno steblo. Verjamemo, da moramo vsakemu posamezniku, še zlasti pa otroku, ki je v fazi izoblikovanja pogleda nase in na družbo, dati priložnost in možnost, da začne razvijati kritično mišljenje ter se osvobodi družbenih pritiskov. Nedosegljivost generacije, ki naj bi bila tako drugačna od prejšnjih, ne sme biti izgovor.

 

Cilji projekta Nadebud

Razbijanje spolnih predsodkov v dobi odraščanja

Osveščanje staršev, skrbnic/kov in pedagoških
delavk/cev o pomenu vzgoje otrok brez predsodkov

Približanje tematike z otrokom prijaznim,
inovativnim in zanimivim pristopom

Doseg čim večje ciljne skupine s pomočjo različnih
pristopov

Spodbujanje prepoznavanja družbeno pogojenih razlik
med spoloma

Trije konkretni vsebinsko tehtni in dovršeni
izdelki, brezplačno dostopni vsem zainteresiranim

Spodbujanje svobodnejših / z družbenimi normami
neobremenjenih življenjskih izbir

Vsebina projekta

Projekt zajema tri samostojne, a tudi med seboj dopolnjujoče vsebine:

Otroška slikanica

Ilustrirana pravljica o kosu, ki ostane sam z jajci in poizkuša s pomočjo drugih živali odkriti, kako priti do malih ptičkov

Radijska igra

Zgodbica o kosu odigrana kot zvočna predstava.

Interaktivna pravljica za pametne telefono, tablice

Slikanica in radijska igra združeni v interaktivni aplikaciji

w

Predstavitveni dogodek

Projejt vam bomo predstavili 30. 10. ob 20h, v Trubarjevi hiši literature v Ljubljani.